Přípravná třída

PŘIHLÁŠENÍ DÍTĚTE DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Pro školní rok 2022/2023 bude přípravná třída otevřena v případě, že se přihlásí dostatečný počet zájemců (10 – 15 dětí). Přípravná třída slouží k vyrovnání vývoje dětí před vstupem do první třídy základní školy, a tak je určena zejména pro žáky, kterým je udělen odklad povinné školní docházky, dále všem dětem s doporučením od PPP (pedagogicko-psychologické porady). Výhodou přípravné třídy je menší kolektiv a možnost individuální přístupu v předškolní přípravě dětí.

Děti jsou do přípravné třídy přijímány na základě písemné žádosti zákonného zástupce o přijetí dítěte a doložením doporučení školského poradenského zařízení (PPPJBC | Pedagogicko-psychologická poradna JBC). O zařazení do přípravné třídy je třeba požádat do 31. 5. 2022.

V přídě, že je Vaše dítě ve věku zápisu do ZŠ, je potřeba dostavit se nejdříve k zápisu do ZŠ a požádat o odklad povinné školní docházky.

 ___________________________

 

Přípravný ročník je obsahově podobný mateřské škole, ale děti již jsou v prostředí základní školy a mají denní režim jako žáci. V této třídě jsou žáci s odloženou školní docházkou a též děti, které mají poslední rok před nástupem do základní školy. Charakteristika vzdělávacího programu vychází z RVP PV. Hlavním vzdělávacím cílem přípravné třídy je všestranný rozvoj  dítěte a především jeho fyzická a psychická připravenost na vstup do první třídy a aby si děti vytvořily správné společenské návyky vůči svým spolužákům i pedagogům.  

Prostorové podmínky 

Učebna přípravné třídy se nachází v prostorách školní družiny 1. oddělení. Žáci mají k dispozici vlastní šatnu a sociální zařízení školy. Pod dohledem vyučujícího dle rozvrhu hodin mohou využívat další prostory školy, zejména tělocvičnu, školní hřiště i knihovnu. 

Materiální podmínky 

Učebna přípravné třídy je vybavena nábytkem pro výuku přiměřeným věku žáků, relaxační část třídy je vybavena kobercem a celou řadou her, stavebnic a pomůcek pro rozvoj dovedností dětí. Učitelka přípravné třídy využívá veškeré vhodné pomůcky z kabinetu 1.stupně a knihy ze školní knihovny. Stravování žáků je zajištěno ve školní jídelně. Zpočátku chodí žáci na oběd dříve, aby měli dostatek soukromí k získávání a upevnění dovedností stolování ve školní jídelně. 

Personální podmínky 

Výuku v přípravné třídě vede paní učitelka s pedagogickým vzděláním pro výuku v mateřské škole. Spolupracuje s vychovatelkou školní družiny a učitelkami 1.stupně ZŠ. Pro děti i rodiče platí pravidla a povinnosti vyplývající ze školního řádu. Učitelka úzce spolupracuje s rodiči. 

Psychosociální podmínky 

Vzdělávání v přípravné třídě je individualizované a má intervenční charakter. Vzdělávací program trvá jeden rok. Přípravná třída je umístěna v klidnější části školy s vlastním vstupem do budovy. Výuka v přípravné třídě se vzhledem k jinému režimu neřídí zvoněním na začátku a konci výuky. Žáci jsou pod stálým dohledem učitelky, pracují zpravidla společně, učitelka dbá na individuální přístup ke každému žákovi, přiměřeně k jeho schopnostem. 

Organizace 

Počet žáků ve třídě je 10-15. O zařazení žáka do přípravné třídy rozhoduje ředitel školy na základě žádosti rodičů a doporučení pedagogicko-psychologické poradny. Výuka je realizovaná v rozsahu 20 hodin týdně.  Výuka v přípravné třídě začíná v 7:30hod. a končí v 11:10hod. Přestávky v rámci jednotlivých bloků volí učitelka operativně podle zařazené aktivity. Základem je organizovaná činnost dětí – ranní komunitní kruh, didaktické hry, práce s pracovními listy, relaxační cvičení, pohybové hry, činnosti rozvíjející hudební schopnosti, různé výtvarné techniky, práce s přírodními i nepřírodními materiály. 

Denní režim 

7:10 – 7:30 příchod do školy, sebeobsluha, odchod do třídy 

7:30 – 7:40 příprava pracovního místa (penál, notýsek, pitný režim) 

7:40 – 9:00 první blok dopoledních činností – komunitní kruh, zaměstnání, vytváření sociálních a hygienických návyků, rozumová výchova – oblast jazyková, matematické představy, rozvoj kognitivních schopností, hudební, pracovní a výtvarná výchova 

9:00 – 9:30 hygiena, svačina 

9:30 – 10:45 druhý blok dopoledních činností – hry dětí, pobyt v tělocvičně, pobyt venku – vycházky s TV prvky, poznávací a pozorovací vycházky 

10:45 – 11:10 hodnocení dne, úklid třídy, odchod na oběd 

 

Ve druhém pololetí je změna v denním režimu vzdělávání. Žáci mají čtyři vyučovací hodiny denně podle daného rozvrhu – 15 minut pracují žáci společně a 30 minut jsou volné činnosti dle zájmu žáků 

Vzdělávací činnosti v rozsahu 20 hodin týdně 

Rozumová výchova             2 hodiny 

Jazyková výchova                2 hodiny 

Literární výchova                3 hodiny 

Výtvarná výchova               2 hodiny 

Pracovní výchova                2 hodiny 

Tělesná výchova                  3 hodiny 

Hudební výchova                2 hodiny 

Matematické představy    4 hodiny 

Grafomotorika je součástí některých výchov.