Základní informace, kontakty

ZÁKLADNÍ INFORMACE, KONTAKTY

 

ŠD – KONTAKTY

Dolní oddělení  605 884 361 (M. Vojtěchová)            vojtechova@zspencin.cz

Horní oddělení 732 793 976 (H. Plíhalová)                plihalova@zspencin.cz

III. oddělení 739 989 515 (R. Vybíralová)                   vybiralova@zspencin.cz

 

 

PROVOZNÍ DOBA ŠD

Odpolední družina (po vyučování): 11:10 – 16:00

 

 

Poplatky ŠD

Poplatek za ŠD činí 200 Kč měsíčně za jednoho žáka. Platba probíhá bezhotovostně

a to v intervalu 2x ročně (do 25. 9. – 1000 Kč, do 20. 2. – 1000 Kč).

 

 

ODDĚLENÍ ŠD

Školní družina je součástí základní školy.

Kapacita školní družiny je 60 dětí, v tomto školním roce máme 3 oddělení.

 

Dolní oddělení (1. a 3. třída) využívá přírodovědnou učebnu v nové přístavbě školy.

Horní oddělení (1. a 3. třída) využívá podkrovní prostory školy.

III. oddělení (2. třída) využívá učebnu 2. třídy.

 

Od 15:30 hod. se všechna oddělení spojují, žáci/žákyně zůstávají v přírodovědné učebně v nové přístavbě školy.

K pohybovým aktivitám mohou děti využívat přilehlá hřiště a zahradu před školou. ŠD má k dispozici také školní tělocvičnu, kuchyňku, knihovnu i keramickou dílnu.

 

Přihlašování žáků a žákyň do ŠD

Žáka přihlašuje do ŠD zákonný zástupce pomocí řádně vyplněného zápisového lístku, který odevzdá bezprostředně po jejím obdržení vychovatelkám ŠD. Zápisový lístek žáci obdrží ve škole nebo je možno jej stáhnout https://zspencin.cz/druzina/dokumenty/.

Činnost školní družiny je určena především pro účastníky přihlášené k pravidelné denní docházce. O přijetí žáka k zájmovému vzdělávání v ŠD rozhoduje ředitel školy, na docházku do družiny není právní nárok.

 

 

CHARAKTERISTIKA ŠD

Školní družina je významným zařízením pro výchovu mimo vyučování. Je provázána se školou a má svá specifika, která ji od školního vyučování odlišují. Při výchovné práci v družině však navazuje v základních principech na kompetence pro školní výuku.

Hlavním posláním školní družiny je zabezpečení zájmové činnosti. ŠD nabízí prostor pro uvolnění a relaxaci, kreativní seberealizaci, skupinovou spolupráci a vzájemnou komunikaci.

Činnosti se ve školní družině střídají a navazují na sebe, ústí v získávání klíčových kompetencí.

Vychovatelky při svém působení naplňují ŠVP ŠD a pracují dle Celoročního tematického plánu činnosti ŠD.

 

Činnosti školní družiny

  1. Odpočinkové činnosti – mají odstranit únavu. Do denního režimu se zařazují po obědě.
  2. Rekreační činnosti – slouží k regeneraci sil. Převažuje v nich aktivní odpočinek s náročnějšími pohybovými prvky. Hry a činnosti mohou být rušnější, ale součást možné relaxace po soustředění ve vyučování.
  3. Zájmové činnosti – rozvíjejí osobnost žáka, umožňují dětem seberealizaci (také i kompenzaci možného školního neúspěchu) a další rozvoj dovedností a poznání.

Mohou být zařazeny jako součást činnosti školní družiny, jako řízená kolektivní nebo individuální činnost, jako organizovaná nebo spontánní aktivita.

Podrobnější informace o provozu ŠD naleznete v dokumentu Informace o školní družině (ŠD) pro zákonné zástupce.