Zápis do ZŠ

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023 PODLE § 2 ZÁKONA Č. 67/2022 SB. 

Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб.

Termín zápisu: 20. června 2022 od 13:00 do 14:00

Термін запису: 20 червня 2022 13:00 – 14:00

 

____________________________________________________

Seznam přijatých žáků do 1. třídy š.r. 2022-2023Seznam přijatých žáků do 1. třídy š.r. 2022-2023

____________________________________________________

 

Informace k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2022/2023

Přijímání žáků do základní školy se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění, a podle dalších platných právních předpisů.

Přijímání žáků k základnímu vzdělávání probíhá ve správním řízení v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. Účastník má právo nahlédnout do spisu v zákonné lhůtě. Podle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, má možnost se před vydáním rozhodnutí vyjádřit k jeho podkladům.

Ke školní docházce jsou přijímány děti k začátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo věku 6 let a není-li mu povolen odklad školní docházky.

Na žádost zákonného zástupce může být přijato i přiměřeně tělesně i duševně vyspělé dítě, které dosáhne 6 let věku v období od září do června příslušného školního roku.

Pro školní rok 2022/2023 škola přijímá žáky do jedné 1. třídy. Budoucí třídní vyučují: Mgr. Lenka Stružská.

Zákonný nárok na přijetí mají děti s trvalým bydlištěm ve spádovém obvodu školy. Děti s trvalým bydlištěm mimo spádový obvod školy jsou přijímání do naplnění kapacity 1. třídy, přednostně pak ti, kteří již mají na škole sourozence.

V případě nedostatečné kapacity pro žadatele s trvalým bydlištěm mimo spádový obvod, má ředidel školy právo rozhodnout podle pořadí určeného losem a přijmout žáky do naplnění kapacity 1. třídy. Vylosované pořadí je platné po celou dobu přijímání k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023.

·         Zápis se bude konat „běžným způsobem“ ve škole 7. 4. 2022 od 13:30 do 16:30 hodin.

·         Náhradní termín po předchozí domluvě s vedením školy.

·         K zápisu přineste rodný list dítěte a Váš občanský průkaz. (Administrativní část urychlíte vyplněním dotazníku v předstihu – dotazník pro rodiče).

·         V případě žádosti o odklad přineste s sebou k zápisu doporučení od lékaře a školského poradenského zařízení (pedagogicko- psychologické poradny).

Účastník má právo nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům řízení.

Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem na stránkách školy a vyvěšeno na vstupních dveřích školy. Tímto se považuje rozhodnutí o přijetí za oznámené.

V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na ředitelství školy.

Mgr. Martin Zicháček

ředitel školy