O škole

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLE

Základní škola Pěnčín 22 je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je obec Pěnčín. Je spádovou školou pro 7 okolních vesnic. Škola je úplná s devíti postupnými ročníky a má dvě oddělení školní družiny. V posledních letech ji v průměru navštěvuje přes 220 žáků.

Budova školy je složena z 3 částí, které jsou propojené. Žáci se primárně učí v 9 kmenových učebnách a na vybrané předměty či aktivity se stěhují.  Ve škole je tělocvična, kuchyňka, výtvarný ateliér, keramická dílna, knihovna a řada odborných učeben: učebna chemie a fyziky, multimediální učebna s jazykovou laboratoří pro 2. stupeň, multifukční učebna přírodních věd pro 1. stupeň, školní dílny, robotická laboratoř. Část odborných učeben sídlí v nové přístavbě školy, která byla dostavěna v roce 2019 a vybavena v roce 2020.

Součástí školy je školní družina se 3 odděleními a kapacitou 60 žáků. Od školního roku 2021/2022 je součástí školy také přípravná třída.

 

 

Pedagogika školy

Škola nabízí vyvážený školní vzdělávací program s motivačním názvem „Škola pro život“. Nabízíme širokou škálu zájmové činnosti (sportovní, výtvarnou, technickou). Jsme si vědomi, jaké nároky se dnes na žáky kladou. Co všechno musí umět a ovládat, aby mohli být v budoucnu úspěšní. Nezapomínáme však ani na to, aby se u nás žáci učili s radostí. Klademe důraz na všestranný rozvoj dětí. Snažíme se budovat bezpečné a důvěrné klima, kde bude ke každému přistupováno individuálně a srespektem.

 

HISTORIE ŠKOLY

Dochované písemnosti o škole jsou neúplné. První zmínka je z roku 1923.

Tehdy byla 19. srpna otevřena nová budova české státní obecné školy v Pěnčově. V roce 1935 byla založena měšťanská škola, jejímž prvním správcem se stal Karel Dubský. Do školy v té době docházelo 160 dětí z okolí.

V současné době je Základní škola Pěnčín příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je obec Pěnčín. Škola poskytuje základní vzdělání žákům 1. – 9. třídy. Do školy docházejí děti z Pěnčína a přilehlého okolí: Alšovic, Bratříkova, Hutě, Jistebska, Černé Studnice, Krásné. Školu navštěvují také děti z jiných spádových obvodů: Maršovic, Vrkoslavic, Skuhrova, Huntířova, Bzí, Těpeř.

Vzdělávací program, podle kterého se v naší základní škole vyučovalo (dobíhal program) do roku 2010/2011, byl program „Základní škola“ č.j. 16847 / 96 – 2. Od  školního roku 2007/2008 se  vyučuje podle vlastního ŠVP: „Škola pro život“ č.j. 154/2007-1.

Dnešní podobu získala škola v devadesátých letech minulého století, kdy ke staré budově byla přistavena nová část. Tím se výuka z různých budov soustředila do jednoho místa. Kromě kmenových tříd je součástí školní budovy i řada odborných učeben (informatiky, chemie a fyziky, ateliéru, kovo-dřevo dílny), tělocvičny. Školní družina je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu, prostory pro její činnost se nacházejí v podkroví školy. V rámci volnočasových aktivit je možné žáky přihlásit do zájmových kroužků. Profilací školy je rozšířená výuka informatiky.

Žáci se každoročně zapojují do řady soutěží, v nichž dosahují výborných umístění v okrskových, okresních i krajských kolech. Své vědomosti a dovednosti děti zúročují při přijímacích řízeních na střední školy.

Moderně vybavená škola poskytuje všem žákům prostor pro jejich zdravý vývoj ve všech oblastech.

Ročenky 2009-2017